662 117 119
info@kolorowepole.pl
STREFA RODZICA > logowanie

Ochrona danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedszkole Kolorowy Pole w miejscowości Dachowa ul. Nowina37
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
e-mail: kolorowepole.dachowa@gmail.com
telefon 602 559 026


2. Inspektor Ochrony Danych  (IOD) : kolorowepole.dachowa@gmail.com ; telefon 602 559 026 Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Przedszkole, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.


3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niektóre dane osobowe, będą zbierane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym przedszkole zobowiązane jest przekazywać dane osobowe na podstawie przepisów prawa (w szczególności na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe). W niektórych sytuacjach dane osobowe będą musiały być udostępnione podmiotom, realizującym usługi na rzecz przedszkola (np.: usługi pocztowe, bankowe, IT, ubezpieczenia, wspomaganie procesów edukacyjnych)


5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).


6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)


7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie niektórych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy.

Przedszkole Kolorowe Pole
ul. Nowina 37
62-023 Dachowa
Telefon 602 559 026
Strona www: kolorowepole.pl
Poczta: kolorowepole.dachowa@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych
kolorowepole.dachowa@gmail.com, 602 559 026
adres e-mail: kolorowepole.dachowa@gmail.com
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez Przedszkole Państwa danych , w tym realizacji Państwa praw,  wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. Rodo). Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
nie należy załatwianie innych spraw.