662 117 119 info@kolorowepole.pl

Aktualności

Powrót

2020-04-24

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Kolorowe Pole w Dachowie , na rok szkolny 2020/21 zostanie opublikowana 24 kwietnia (piątek) o godz. 15:00 na stronie internetowej przedszkola oraz w systemie naboru elektronicznego "Portal dla rodziców".


Procedura odwoławcza

  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola może wystąpić z wnioskiem , do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Wnioski do komisji przyjmowane będą, w ustawowym terminie od 24 kwietnia do 1 maja 2020 r., za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy kolorowepole.dachowa@gmail.com

  2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, sporządza uzasadnienie dla rodzica dziecka nieprzyjętego. Uzasadnienie zostanie rodzicowi przesłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres z którego otrzymano wniosek.

  3. Rodzic dziecka nieprzyjętego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, może wnieść odwołanie, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, do dyrektora przedszkola, które również będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres kolorowepole.dachowa@gmail.com


Podstawa prawna

Art. 158, pkt 6 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. „ w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (….) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (…) „.

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21, zgodnie z harmonogramem określonym przez organ prowadzący, nastąpi 24 kwietnia br. o godz. 15:00

Art. 158 pkt 8 w/w ustawy określa sposób wnoszenia odwołania. „Rodzic kandydata (..) może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola (…) odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia”.

Art. 31 pkt 10 „Jeżeli liczba dzieci (..) zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola (..) przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu (…) dyrektor przedszkola (..) informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola” Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust 1c ustawy o systemie oświaty, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego przedszkola (…) powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice.


Powrót